HYY:n kehitysyhteistyöhanke Bangladeshissa -tavoitteena ilmastokestävyys

HYYn ja BARCIKin yhteinen yhteisölähtöinen ilmastokestävyyshanke päättyi heinäkuussa. Hankkeen kolmen ja puolen vuoden aikana BARCIK (Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge) toteutti useita aktiviteetteja hankealueilla Rajshahin piirikunnan kylissä parantaakseen paikallisten kyläyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Teksti: Janika Lindroos, Nabila Nur ja Susanna Leppäkorpi
Kuvat: BARCIK

Vaikka hankkeen alkaessa vuonna 2016 paikalliset vaalit hidastivat hetkellisesti hankeaktiviteettien toteuttamista, jo hankkeen ensimmäisen vuoden aikana saatiin suunniteltua enemmän aikaan. BARCIK järjesti useita aktiviteetteja, jotka lisäsivät paikallisten tietoisuutta mm. ilmastonmuutoksesta ja siihen sopeutumisesta, kestävästä ja luonnonmukaisesta maanviljelystä, sekä metsien suojelusta.

Vuonna 2017 ympäristöaiheisiin pureuduttiin hankkeen puitteissa runsaasti ja hanke onnistui rohkaisemaan ihmisiä osallistumaan luonnonsuojeluun mm. puiden istuttamisen ja eri festivaalien kautta, joissa ihmiset saivat lisää tietoa kestävästä ja monimuotoisesta maanviljelystä. Onnistuakseen kohdistamaan hankkeen aktiviteetit menestyksekkäästi BARCIK tutki kuntien, yhteisöjen ja järjestöjen toimenpiteitä ilmastonmuutoksen kannalta. Tutkimuksen avulla saatiin tietoa esimerkiksi vaihtoehtoisista riisilajikkeista, jotka pystyisivät sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Ympäristöaiheiden lisäksi BARCIK järjesti mm. terveydenhuoltoon liittyviä tapahtumia erityisesti naisten terveyttä ajatellen, jotta naiset saisivat lisää tietoa esimerkiksi rintasyövän ja epäpuhtaan veden riskeistä.

Vuoden aikana BARCIK järjesti useita yhteisöä osallistavia tapaamisia. Tapaamisten teemat vaihtelivat satokausien merkityksestä, ympäristöystävällisten uunien asentamiseen ja koulupudokkuuden vähentämiseen. Sen lisäksi BARCIK järjesti luentoja ja keskustelutapahtumia, joissa pyrittiin lisäämään tietoisuutta ympäristöstä ja yhteistyötä eri ikäryhmien ja sukupuolien välillä. BARCIK perusti mm. viikoittaisen ”School of Joy”- koulutuksen, joka oli erityisesti suunnattu alkuperäisväestö Sawtal-jäsenten lapsille kynnyksen madaltamiseksi osallistua bengalinkieliseen koulujärjestelmään. School of Joyn toimintaan osallistui hankkeen aikana n. 20 lasta kahdesti viikossa. Hankkeen päätyttyä School of Joyn toimintaa on pyritty ylläpitämään50 takan (n. 0,50e) osallistumismaksuilla.

Vuoden 2017 joulukuussa hankekoordinaattorimme Tania Afrin kävi hankematkalla Bangladeshissa ja vieraili kuudessa kylässä viikon aikana. Hankematkan tavoitteena oli raportoida hankkeen onnistumisista ja haastatella sidosryhmiä. Tania neuvoi myös hankeraporttien laatimisessa ja kehotti panostamaan yhteisöjä eniten hyödyttäviin hankkeisiin.

Vuonna 2018 BARCIK jatkoi säännöllisiä sidosryhmätapaamisia kyläläisten kanssa kuukausittain. BARCIK panosti viranomaisten ja paikallisten väliseen yhteistyöhön ympäristöongelmien parissa ja ”ilmastokouluun”, joka järjestettiin lukioissa ilmastotietoisuuden lisäämiseksi. Vuoden teemoissa näkyivät vahvasti luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja kestävään maanviljelyyn liittyvät asiat kuten luonnonmukaisten lannoitteiden käyttö, siementen jako, karjaeläinten rokotus ja vedensäännöstely kastelussa. Samoja projekteja, kuten ympäristöystävällisten uunien asentamista jatkettiin myös tänä vuonna, ja School of Joylle rakennettiin pysyvät tilat, joka helpotti koulun toimintaa. BARCIK järjesti vuoden aikana jopa kymmenen eri tapahtumaa, jossa istutettiin puita ja jatkoi tutkimusta kestävien viljelyslajien parissa.

HYYn 3000 euron lisätuella BARCIK pystyi perustamaan paperiprojektikeskuksen, jossa paikallisille opetetaan riisipaperin valmistusta, jota sidosryhmät hyödyntävät eri tuotteiden materiaalina ja myymällä valmiita tuotteita. Vuoden muihin onnistumisiin lukeutui mm. BARCIKin hanketyön saama palkinto National Development Fair-tapahtumassa.

HYYn ja BARCIKin hankkeen oli suunniteltu loppuvan vuonna 2018, mutta sitä jatkettiin 2019 vielä ylimääräiset puoli vuotta. Aikaisemmat aktiviteetit, kuten luonnonmukainenviljely jatkuivat ja uutena tuli esimerkiksi kestävään vedenkäyttöön liittyviä aktiviteetteja. Uutena luonnonsuojeluun tähtäävänä projektina perustettiin School of Tree-koulu, jossa paikallinen maanviljelijä opettaa lapsia kerran viikossa esimerkiksi biodiversiteetin tärkeydestä, erilaisista puulajikkeista, ilmastonmuutoksesta sekä muista ympäristöasioista.

Kuinka tehokkaasti hanke saavutti tavoitteensa?

Ilmastokestävyyshankkeen tavoitteiden toteutumista arvioitiin hankkeen päätteeksi järjestettyjen evaluointityöpajojen avulla. BARCIK järjesti yhteensä kolme työpajaa 42 henkilölle; yhden työpajan BARCIKin henkilöstölle ja kaksi työpajaa paikallisille hankekylien asukkaille. Työpajoissa mitattiin hankkeen suurimpia saavutuksia, joita hanke sai aikaan paikallisten elämässä sekä hankeympäristöissä, sekä hankkeessa ilmenneitä haasteita.

HYYn ja BARCIKin hankkeen päätavoitteena oli parantaa paikallisten kyläyhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen ja vähentää ilmastonmuutoksesta johtuvaa köyhyyttä hyödyntämällä paikallisten omaa tietotaitoa hankeaktiviteettien suunnittelussa. Useimmat hankeaktiviteetit liittyivät tähän ilmastokestävyys-päätavoitteeseen, vaikka myös monia ilmastokestävyyden kannalta epärelevantteja aktiviteetteja järjestettiin, kuten esimerkiksi koulupudokkuuteen ja School of Joy-kouluun liittyviä aktiviteetteja. BARCIK kuitenkin toteutti toiminnassaan yhteisölähtöistä toimintatapaa, jossa paikallisten toiveet ja tarpeet olivat hankeaktiviteettien suunnittelun keskiössä.

Hankkeella oli lukuisia vaikutuksia sen kohdealueilla. Ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin pyrittiin monin eri konkreettisin keinoin. Esimerkiksi luonnonmukaisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttö lisääntyi paikallisten maanviljelijöiden keskuudessa, neljän kylän perheet saivat käyttöönsä ympäristöystävälliset uunit ja puiden kasvatusta lisättiin. Paikallisten tiedon ja taitojen lisäämiseen sekä ylläpitämiseen vaikutettiin rakentamalla pysyvät tilat School of Joyn sekä School of Treen koulutustarkoituksiin ja järjestämällä työpajoja ja koulutuksia. Muun muassa tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, biodiversiteetistä ja luonnonmukaisesta viljelystä saatiin lisättyä erilaisten koulutusprojektien avulla. Hankkeella oli myös joitakin ennalta suunnittelemattomia positiivisia vaikutuksia, joihin lukeutuvat esimerkiksi lasten kiinnostuksen lisääntyminen koulutusta kohtaan. Negatiivisiksi vaikutuksiksi paikalliset listasivat esimerkiksi maanomistajuuteen liittyvät kiistat puita istuttaessa, sekä koulupudokkuuden estämisen vaikeudet vanhempien taloudellisten haasteiden takia.

Hanke tavoitti satoja ihmisiä kuukausittain. Pääasiallisesti se hyödytti maattomia maanviljelijöitä, maataloustyöntekijöitä sekä kalastajia. Tämän lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin joissakin aktiviteetissa yhdenvertaisuuden lisäämiseksi naisiin, vammaisiinsekä alkuperäisyhteisöihin. Yksi tärkeistä tavoitteista BARCIKin projektissa oli saavuttaa alueen naispuoliset ja saada heidät aktiivisiksi toimijoiksi. Monet naiset osallistuivat projektin aktiviteetteihin, paikallisiin yhteisötapaamisiin ja koulutuksiin. Naiset muodostivatkin usein noin puolet osallistujista esimerkiksi paikallisissa yhteisötapaamisissa. BARCIK lisäksi auttoi naisia käyttämään kestävämpiä viljelymetodeja ja tutustutti työttömiä naisia uusiin vaihtoehtoisiin elinkeinomuotoihin kuten käsitöiden tekemiseen. Hankkeen myötä naisten kyvyt hoitaa karjaa sekä tunnistaa ja hoitaa esimerkiksi terveyteen liittyviä ongelmiaan parantui. Naiset kuitenkin ilmoittivat kokevansa yhä negatiivisia asenteita perheenjäseniltään, mikäli he halusivat osallistua hankkeen aktiviteetteihin.

BARCIK toteutti myös useita toimenpiteitä parantaakseen vammaisten olosuhteita hankekylissä. Paikallisia sosiaaliviranomaisia tiedotettiin vammaisten määrästä, jonka seurauksena pääsy eri palveluihin helpottui vammaisille. Hankkeen tuloksena vammaiset henkilöt saivat myös henkilökortit ja siten mahdollisuuden käyttää julkisia palveluja. Monia aktiviteetteja, kuten School of Joy ja paperiprojektikeskus toteutettiin Dador kylässä, jossa asuu alkuperäisväestöä. Hankkeeseen sisältyi myös nuorisojärjestöjen perustaminen, joiden kautta paikalliset nuoret pystyivät osallistumaan aktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen sekä ottamaan osaa niihin.Vaikka aivan kaikkia hankkeen tavoitteita ei saavutettu, suurin osa kuitenkin saavutettiin. Tavoitteena ollut hankealueen asukkaiden tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta, sekä haavoittuvuuden vähentäminen ilmastonmuutoksen suhteen onnistui osittain. Projektin avulla asukkaat saivat tietää lisää ilmastonmuutoksesta keskusteluiden, luentojen ja yhteisökoulutusten avulla. Projekti lisäsi myös alueen ihmisten kykeneväisyyttä kohdata ilmastonmuutoksen aiheuttamia hasardeja. Tämä tapahtui esimerkiksi ohjaamalla maanviljelijöitä käyttämään paremmin ilmastonmuutosta kestäviä viljelykasveja. Paikallisten tietoisuuden lisäämisestä huolimatta osalle asukkaista ilmastonmuutoksen konsepti jäi etäiseksi erityisesti alueilla, jossa pohjavesitilanne oli hyvä. Lisäksi monet maanviljelijät jatkoivat kaupallisten lajikkeiden viljelyä paikallisten kasvien sijaan johtuen paremmista jälleenmyyntihinnoista.

Vaikka suurin osa hankkeen tavoitteista toteutui, BARCIKin mukaan ilmastokestävyys on vaikea saavuttaa täysin kolmessa ja puolessa vuodessa, jonka ajan projekti kesti. Tästä syystä BARCIKin tarkoituksena onkin sisällyttää elementtejä projektista pidempiaikaiseen kehitysohjelmaansa. BARCIK suunnittelee myös uuden ilmastokestävyyshankkeen toteuttamista hankealueilla. Lisäksi BARCIK aikoo tukea paikallisten omia aloitteita ilmastokestävyysteeman suhteen myös tulevaisuudessa, jotta hankkeen hyödyt jatkuisivat myös HYYn rahoituksen loputtua.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s