Kun ostat, osta kestävästi (fi, sv, en)

När du köper, köp hållbart. 
When you buy, buy sustainably.

Ihmisten toiminta on jo muuttanut ilmastoa merkittävästi. Kun puhumme ilmastonmuutoksesta, kuulemme usein samat väittämät. Omalle kohdalleni on osunut esimerkiksi seuraavanlaisia väittämiä. Mitä mieltä olet pohdinnoistani niihin liittyen? 

 Ei minun tarvitse muuttaa tapojani, ilmastonmuutos ei vaikuta minuun 

Ilmastonmuutos ei ole reilu: sen etulinjassa ovat globaalin etelän viljelijät. Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät usein pahiten pienviljelijät, joiden oma hiilijalanjälki on mitättömän pieni. Miljoonille maanviljelijäperheille ja -yhteisöille ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat arkipäivää. Afrikassa ilmastonmuutos näkyy jo viljelijöiden elämässä erityisesti kuivuutena. Sen sijaan Karibialla ja Latinalaisessa Amerikassa ilmasto on entistä kuumempi ja kosteampi, minkä takia satoja tuhoavat kasvitaudit ovat yleistyneet. 

Ilmastonmuutos voi johtaa siihen, että kahvi ja muut tutut tuotteet kauppojen hyllyillä käyvät harvinaisemmiksi. Kahvipensaat ovat herkkiä lämpötilan muutoksille ja miljoonien kahvinviljelijöiden ansiot ovat jo laskeneet ilmastonmuutoksen vuoksi. Vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen arvioidaan kutistavan kahvinviljelyyn soveltuvan maa-alueen puoleen nykyisestä. Alkoi muuten vaikuttaa myös minuun. 

Meitä suomalaisia on niin vähän, ei meidän tekemisillämme ole väliä 

Kyllä on. Jotta voimme ostaa tavaroita, täytyy ne ensin tehdä. Tavaroiden valmistamiseen tehtaat tarvitsevat sähköä ja polttoainetta ja tuottavat siis päästöjä. Rikkain kymmenesosa ihmisistä, johon moni suomalainenkin kuuluu, tuottaa yli puolet maailman kaikista päästöistä.  

Meidän suomalaisten ostoksilla on siis suuri merkitys maailman päästöihin. On ilmastoviisasta ostaa vain tarpeeseen, valita sekä ihmisten että ilmaston kannalta kestävästi tuotettuja tuotteita, käyttää ostamaansa asiaa mahdollisimman pitkään, korjauttaa rikkinäinen ja laittaa tuote kiertoon, jos sitä ei itse enää tarvitse. 

Miten sertifioitujen tuotteiden ostaminen muka vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia? 

Monia sertifioituja tuotteita suosimalla voit paitsi edistää työntekijöiden oikeuksia, myös hillitä ilmastonmuutosta. Esimerkiksi Reilu kauppa tukee yhteisöjä, jotka kohtaavat ilmastonmuutoksen pahimman todellisuuden juuri nyt. Yksi tärkeimpiä asioita myös ilmaston kannalta on saada tuottajien toimeentulo kuntoon: jos ansiot eivät riitä elämiseen, ei viljelijällä ole resursseja investoida ilmasto- ja ympäristötoimiin. Reilun kaupan kriteereissä korostetaan myös yhä enemmän ilmaston ja ihmisten kannalta kestäviä viljelymenetelmiä.

Lisäksi on selvää, että pienviljelijöiden tulee saada äänensä kuuluviin, jotta ilmastokriisi saadaan ratkaistua. Siksi esimerkiksi Fairtrade International ja Reilun kaupan tuottajaverkostot ovat osallistuneet säännöllisesti kansainvälisen ilmastopaneelin konferensseihin.

En minä voi tehdä mitään asialle

Kuten tuore IPCC:n ilmastoraportti kertoo, jokainen meistä voi vaikuttaa. Tulevaisuus on yhä käsissämme, mutta jokaisella teolla on merkitystä. Valitaan siis kaupan hyllyltä ja verkkokaupan ostoskoriin ihmisten ja ilmaston kannalta kestäviä tuotteita. Vaikka tällainen toiminta tuntuu kovin vähäiseltä, näillä helpoilla, pienillä teoilla on reilu vaikutus

Jatta Makkula
yhteysvastaava, Reilun kaupan korkeakoulut 

Blogi on julkaistu osana SYL:n ja kahdeksan ylioppilaskunnan Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hanketta. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.


När du köper, köp hållbart. 

Mänsklig verksamhet har redan haft en betydande inverkan på klimatet. När vi talar om klimatförändringen hör vi ofta samma påståenden. Själv har jag till exempel stött på följande påståenden. Vad tycker du om mina funderingar kring dem? 

 Jag behöver inte ändra på mina vanor, klimatförändringen påverkar inte mig 

Klimatförändringen är inte rättvis: i främsta linjen står jordbrukarna i den globala södern. Det är ofta småbrukare som lider mest av klimatförändringens konsekvenser, fastän deras eget koldioxidavtryck är obetydligt. Klimatförändringens effekter är vardag för miljontals jordbrukarfamiljer och -samhällen. I Afrika syns klimatförändringen redan i jordbrukarnas vardag i synnerhet som torka. Däremot är klimatet i Karibien och Latinamerika ännu varmare och fuktigare än tidigare, vilket har lett till att växtsjukdomar som förstör skörden har blivit vanligare. 

Klimatförändringen kan leda till att kaffe och andra bekanta produkter på butikshyllorna blir alltmer sällsynta. Kaffebusken är känslig för temperaturförändringar, och miljontals kaffeodlares inkomster har redan minskat på grund av klimatförändringen. Det uppskattas att före 2050 kommer klimatförändringen att få arealen som lämpar sig för kaffeodling att minska till hälften av nuvarande. Plötsligt påverkar det också mig. 

Vi finländare är så få, det har ingen skillnad vad vi gör 

Det har det visst. För att vi ska kunna köpa saker måste de först tillverkas. Fabriker som tillverkar saker behöver el och bränsle, och producerar därför utsläpp. Den rikaste tiondelen av människor, som många finländare också tillhör, producerar mer än hälften av hela världens utsläpp.  

De inköp som vi finländare gör har alltså en stor inverkan på världens utsläpp. Det är klimatsmart att bara köpa det man behöver, välja produkter som producerats på ett sätt som är hållbart för både människor och klimatet, använda det man köper så länge som möjligt, låta laga söndriga saker och ge bort eller sälja det som man inte längre behöver. 

Hur så minskar det på klimatförändringens effekter att köpa certifierade produkter? 

Många certifierade produkter främjar inte endast arbetstagarnas rättigheter, utan de kan också hejda klimatförändringen. Till exempel Rättvis handel stöder samhällen som tvingas möta klimatförändringens värsta verklighet just nu. En av de viktigaste faktorerna också vad gäller klimatet är att få producenternas utkomst i skick: om inkomsterna inte räcker till att leva på har jordbrukarna inte resurser att investera i klimat- och miljöåtgärder. I kriterierna för Rättvis handel betonas också alltmer odlingsmetoder som är hållbara för både klimatet och människor.

Det är tydligt att småbrukarna måste få sina röster hörda för att vi ska kunna lösa klimatkrisen. Till exempel Fairtrade International och Rättvis handels producentnätverk deltar regelbundet i Internationella klimatpanelens konferenser.

Jag kan inte göra någonting åt saken

Som IPCC:s färska klimatrapport berättar kan vi alla påverka. Framtiden är fortfarande i våra händer, men varje gärning har en betydelse. Så när du plockar saker i varukorgen i affären eller webbutiken, välj då produkter som är hållbara för människor och klimatet. Fastän det känns som väldigt små handlingar har ändå dessa enkla, små gärningar en stor betydelse

Jatta Makkula
kontaktansvarig, Rättvis handel i högskolor 

Det här blogginlägget har publicerats som en del av FSF:s och åtta studentkårers projekt Hållbarhet stöder oss, stöd hållbarhet. Projektet pågår fram till slutet av 2022.


When you buy, buy sustainably.

Human activity has already had a considerable impact on the climate. When we talk about climate change, we often hear the same arguments. I have listed some of the arguments I have personally come across below. What do you think about my thoughts on these? 

 I don’t need to change my habits, climate change won’t affect me 

Climate change isn’t fair: the farmers of the Global South will be in the front line. Small farmers will often suffer the most from climate change, even though their carbon footprint is tiny. Many farming families and communities have already had to get used to the effects of climate change. In Africa, climate change affects the lives of farmers particularly through droughts. Meanwhile in the Caribbean and Latin America, the climate is hotter and more humid than before, which has made plant diseases that destroy harvests more common. 

Climate change can cause coffee and other familiar products to become rarer on the shelves of our shops. Coffee trees are sensitive to changes in temperature, and the incomes of millions of coffee farmers have already been affected by climate change. According to estimates, climate change will have reduced the area suitable for growing coffee by half by 2050. Suddenly this affects me, too. 

There are so few people in Finland, it doesn’t matter what we do 

It sure does. Before we can buy things, someone has to make them. In order to manufacture products, factories need electricity and fuel, which means that they produce emissions. The richest tenth of the world’s population, which many Finns are part of, produces more than half of all the emissions in the world.  

So the shopping habits of Finns have a huge impact on global emissions. It is climate smart to only buy the things you need, choose products that have been produced in a sustainable way for both people and the climate, use the things you buy for as long as possible, have your broken things fixed, and give or sell things to others when you no longer need them. 

How could it possibly reduce the impact of climate change to buy certified products? 

Many certified products do not only promote workers’ rights, but they also slow down climate change. For example Fairtrade Finland supports communities who are living with the worst effects of climate change right now. One of the most important things in terms of the climate is to sort out producers’ livelihoods: if farmers don’t earn enough to live on, they don’t have the resources to invest in climate and environmental actions. The Fairtrade criteria are also increasingly emphasising cultivation methods that are more sustainable for the climate and for people.

It is obvious that the voices of small farmers must be heard if we want to find a solution to the climate crisis. For example Fairtrade International and the producer networks of Fairtrade Finland have regularly taken part in the conferences of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

I can’t do anything about it

As the recent IPCC climate report shows, we can all make a difference. The future is still in our hands, but every action has an impact. So make sure to put products that are sustainable for people and the climate in your shopping baskets both in shops and online. Even though it might not feel like much, these easy, little actions have a huge impact

Jatta Makkula
Specialist, Fairtrade Finland universities 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s